MoniTka95

72 teksty – auto­rem jest Mo­niT­ka95.

poszłam ro­bić so­bie ni­by her­batę , po­woli słodziłam jed­na łyżka , dru­ga łyżka, ta­kim smętnym , po­wol­nym , nie zdro­wym może na­wet no­wot­wo­rowym ruchem
i mam spokój 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 stycznia 2014, 00:42

Są ludzie , którzy mówiąc o czyihś blas­kach ,pot­ra­fią ja­kimś cu­dem wbić im całość po­wie­rzchni dom­niema­nej ułom­ności . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 listopada 2013, 19:42

Zaw­sze znaj­dzie się ktoś , kto uz­na Cię za świet­ne­go człowieka i ktoś ta­ki , kto na­da Ci miano idioty . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 listopada 2013, 22:50

W osłupieniu pat­rzyła na pus­toszejący pokój , pokój łask i cudów z małym sto­likiem i miękki­mi pu­fami od których słychac było jeszcze echo praw­dzi­wych rozmów . Pat­rzyła przez kil­ka jeszcze chwil . Trud­no po­wie­dzieć , czy aby nie uro­niła kil­ku łez . W po­wiet­rzu uno­siła się ciem­na pa­ra skrzy­piących przed­miotów , niepot­rzeb­nych ru­pieci . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 października 2013, 21:42

Jakże ważne jest , by Poz­na­nie zna­lazło kiedyś czas na to , by wys­koczyć z auta i prze­mie­rzyć trochę dro­gi pie­szo . 

in­spi­rac­ja - twórczość zes­połu Iron Maiden 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 sierpnia 2013, 10:43

W swo­jej ideal­nej ideolo­gii na­pot­kała więcej nieudo­god­nień niż w tych z przed lat . Co mogła zro­bić ? Zam­knęła fron­to­we drzwi . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 lipca 2013, 19:44

Chciałam je­dynie prze­kazać ,że nie wiem , czy możecie liczyć na ja­kieś szczęśli­we za­kończe­nia . Jeśli na prawdę je chce­cie . Jeśli na prawdę szu­kacie - myślę , że sa­mi so­bie dob­rze po­radzi­cie . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 marca 2013, 15:53

Sztu­ka przetłumacze­nia so­bie wszys­tkiego na - bar­dziej przys­wa­jal­ne jest sztuką tych , którzy jeszcze nie daw­no krzycząc o świado­mości , dzi­siaj próbują je­dynie nie zwa­riować . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 lutego 2013, 20:50

Per­spek­ty­wa przy­den­na . Nie narze­kamy !!! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 grudnia 2012, 17:01

War­to żyć , choćby tyl­ko po to , by słuchać heavy me­talu . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 listopada 2012, 09:56
MoniTka95

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

MoniTka95

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność